CourseForMe

Academia Istropolitana Nova

AINova je občianske združenie, ktorého poslaním je prispieť k upevneniu a rozvoju otvorenej spoločnosti orientovanej na uplatnenie vedomostí a demokratických princípov pri jej spravovaní. V súlade so svojim hlavným poslaním AINova napomáha procesu európskej integrácie.

Cieľom inštitúcie je najmä poskytovanie nových príležitostí na vzdelávanie v oblastiach, ktoré absentujú alebo nie sú plno rozvinuté v súčasnom vzdelávacom systéme. Pri tejto činnosti sa AINova usiluje nadviazať na vedomosti a skúsenosti partnerských inštitúcií doma i v zahraničí. So vzdelávacími aktivitami sa spájajú ďalšie odborné činnosti inštitúcie zamerané na zvyšovanie citlivosti širšej verejnosti na vybrané problémy. Popri vzdelávaní sa AINova venuje aj výskumno-aplikačnej činnosti a poskytovaniu konzultačných služieb. Tieto praktické činnosti sú programovo previazané s obsahom vzdelávania.

|

Aktualizace Aktualizace

Naše kurzy

Evidované kurzy

EUROSPEAK, kurz

Obsahová náplň: 1) Rozvoj špecializovanej slovnej zásoby (európske záležitosti) 2) Podpora, rozvoj a nácvik zručností (prezentácie, pracovné stretnutia) 3) Prehľad a opakovanie niektorých gramatických javov 4) Diskusia k aktuálnym témam, rozvíjanie znalostí problematiky EÚ (inštitúcie, s dôrazom na Európsku komisiu, procesy, právo) 5) Praktický nácvik jazyka (simulácia, rolové hry, diskusia)
4 500 Kč