CourseForMe

Kurzy Průmysl

29 risultati - Pagina 1 di 2

OTE výkaznictví, registrace, fakturace

EduCentre CZ s.r.o.
Na školení se účastníci naučí jak dělat výkazy v OTE, jak měnit registrační údaje, jak provádět reklamace.
500 Kč
Bleskové kurzy | 2 Ore

MEZINÁRODNÍ/EVROPSKÝ SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR - IWE/EWE

SVV Praha s.r.o.
Kurz kvalitně připraví posluchače k zkouškám, po jejichž úspěšném složení získá absolvent titul EWE/IWE Evropský/Mezinárodní svářečský inženýr. Profil absolventa: kvalifikovaný svářečský dozor dle evropských norem.
74 000 Kč
Intenzivní | 441 Ore

MEZINÁRODNÍ/EVROPSKÝ SVÁŘEČSKÝ TECHNOLOG – IWT/EWT

SVV Praha s.r.o.
Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory jakosti, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: absolvent střední průmyslové školy nebo učiliště s maturitou a...
60 000 Kč
Intenzivní | 362 Ore

PERSONÁL PRO PŘÍMOU VIZUÁLNÍ KONTROLU SVARŮ VT2 dw

SVV Praha s.r.o.
Kurz připravuje na kvalifikaci pracovníku v oblasti nedestruktivního zkoušení svarových ploch. Absolventy kvalitně připraví na zkoušku dle dle normy ČSN EN ISO 9712.
9 500 Kč
Bleskové kurzy | 28 Ore

PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY PRO MISTRY SMĚN

SVV Praha s.r.o.
Obsah: Základní přehled platných pracovněprávních předpisů, požadavky na nového zaměstnance a výběr zaměstnance – kritéria v souladu s antidiskriminačním zákonem a zákonem o zaměstnanosti. Vybrané ustanovení zákoníku práce, formy vzniku pracovněprávního vztahu, vznik pracovního poměru, zkušební doba, porušení pracovní kázně a její řešení,...
2 200 Kč
Bleskové kurzy | 1 Giorno

ŘÍZENÍ I: MOTIVACE, ŘÍZENÍ, TÝM VE VÝROBNÍCH SPOLEČNOSTECH

SVV Praha s.r.o.
odobrný seminář určený především vedoucím pracovníkům, mistrům, a všem, teří hledají cesku, jak řídit a motivovat své podřízené využití získaných znalostí v praxi vedoucí pracovníky, mistry, team leadry, kteří hledají cestu, jak řídit a motivovat své podřízené, aby pracovali efektivněji, samostatněji, s vyšším...
2 300 Kč
Bleskové kurzy | 5 Ore

Povinnosti a práva výrobních firem vůči agenturním zaměstnancům

SVV Praha s.r.o.
Termín: 4.3.2013, 9.00 – 14.00 hod. Obsah: Pracovněprávní předpisy upravující agenturní zaměstnávání, principy agenturního zaměstnávání, zákonné podmínky vzniku agentur práce, formy agenturního zaměstnávání, právní dokumenty, práva a povinnosti zaměstnavatele (uživatele) vůči agenturním zaměstnancům, výhody a nevýhody, agenturu práce, agenturní zaměstnávání cizinců, kontrola agenturního zaměstnáv...
2 300 Kč
Bleskové kurzy | 6 Ore

PŘEDCHÁZENÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK

SVV Praha s.r.o.
Termín: 6.3.2013, 9.00 – 14.00 hod. Obsah: Věřitel – definice, jeho zákonná práva, zákonné povinnosti, dlužník – definice, jeho zákonná práva, zákonné povinnosti, pohledávka (dluh) – možnosti vzniku pohledávky podle občanského práva, obchodního práva, pracovního práva, právní dokumenty pro vymáhání pohledávky – co...
2 300 Kč
Bleskové kurzy | 6 Ore

PŘÍPRAVA FIREM NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ CERTIFIKACE DLE EN 1090

SVV Praha s.r.o.
Určeno pro: odborné pracovníky firem, které se zabývají výrobou ocelových konstrukcí a dílů strojů a připravují se na přezkoušení podle normy EN 1090 Obsah: Legislativní a technické požadavky, stanovení EXc, a z toho plynoucí požadavky na firmu, personální požadavky pro vnitropodnikovou kontrolu,...
2 600 Kč
Bleskové kurzy | 6 Ore

KONSTRUKCE I: ZÁKLADY, NAVRHOVÁNÍ SVAŘOVANÝCH KONSTRUKCÍ

SVV Praha s.r.o.
Termín: 10.10.2013, 9.00 – 14.00 Určeno pro: pracovníky projekčních a konstrukčních organizací, technické přípravy výroby a pro pracovníky výrobních firem - svářečského dozoru posuzující dokumentaci Obsah: Svařované konstrukce ocelové - druhy, namáhání, jakost materiálu. Svarové spoje, druhy, základní volba, normy, metody svařování. Značení svarů...
2 300 Kč
Bleskové kurzy | 6 Ore

SEMINÁŘ PRO SVÁŘEČSKÝ DOZOR - NOVÉ NORMY A ZMĚNY VE SMĚRNICÍCH

SVV Praha s.r.o.
svařování,nová norma EN ISO 2553 - určování stupńů kvality svarových spojů,příklady z výrobní praxe.nové normy v oblasti svářečského personálu.požadavky na kontrolní personál.
2 400 Kč
Bleskové kurzy | 7 Ore

Zkoušky svářečů dle požadavku normy ČSN EN ISO 9606-1

SVV Praha s.r.o.
Požadavky normy na hodnocení zkušebních kusů, zkouška vizuální kontroly, zkouška prozářením, zkouška ohybem, zkouška rolomením, zkouška makrostruktury, praktické vyhodnoceí těchto zkoušek.
2 300 Kč
Bleskové kurzy | 7 Ore

Metarulgické vady svarových spojů z pohledu teorie i praxe

SVV Praha s.r.o.
Seminář je zaměřen na výskyt metarulgických vad v ocelích nelegovaných, legovaných i korozivdorných. Objasnění příčin jejich vzniku a uvedení konkrétních vad.
2 500 Kč
Bleskové kurzy | 7 Ore

Průmyslové využití laseru - svařování a povrchové kalení

SVV Praha s.r.o.
Lasery a fyzika kolem nich - aktuální novinky v laserových technologiích, typy laserů a vznik záření, kalení laserem - úvod do technologie. Vše se zaměřením na aplikace v praxi.
2 300 Kč
Bleskové kurzy | 7 Ore

APLIKACE ZÁKONÍKU PRÁCE VE VÝROBNÍ SFÉŘE

SVV Praha s.r.o.
Obsah: Novela zákoníku práce - Přehled nejdůležitějších a zásadních změn v zákoníku práce platného od 1.1.2012 (vymezení závislé práce, zkušební doba, doba určitá,nový výpovědní důvod, změna výše odstupného, dočasné přidělení zaměstnance, sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas, dohody o pracích...
2 200 Kč
Bleskové kurzy | 1 Giorno

TIME MANAGEMENT PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VÝROBNÍCH SPOLEČNOSTÍ

SVV Praha s.r.o.
praktický seminář pro výrobní společnosti vedoucí pozici ve výrobní společnosti vyšší a střední managment, vedoucí pracovníky výrobních společností
2 400 Kč
Bleskové kurzy | 1 Giorno

INSTRUKTOR SVAŘOVÁNÍ

SVV Praha s.r.o.
Periodické doškolení instruktorů svářečský škola, které probíhá jednou za tři roky. Je určen pro instruktory svářečských škol v systému České svářečské společnosti ANB.
9 500 Kč
Bleskové kurzy | 35 Ore

Mezinárodní/ Evropský svářečský specialista

SVV Praha s.r.o.
kvalifikační kurz je organizován podle dokumentu EWF (European Federation for Welding, Joining and Cutting) Doc. IAB 252r1-11 a v souladu s Technickými pravidly CWS ANB Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a...
46 500 Kč
Intenzivní | 7 Settimane

PERSONÁL PRO PŘÍMOU VIZUÁLNÍ KONTROLU SVARŮ

SVV Praha s.r.o.
odborný seminář pro pracovníky výrobních společností kvalitně připravit na kvalifiakční zkoušku dle normy EN 473 (kvalifikační zkoušky stupeň 1 a 2 v QC Plzeň s.r.o. kontrolory, mistry, technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním. Absolventům tohoto školení v...
16 000 Kč
Bleskové kurzy | 3 Giorni

ORIENTACE V KVALIFIKACÍCH SVÁŘEČSKÉHO PERSONÁLU

SVV Praha s.r.o.
Termín: 17.10.2012, 9.00 – 14.00 hod. Určeno pro: personalisty a pracovníky plánující osobní rozvoj, uchazeče o odbornou kvalifikaci v oboru svařování, mistry Obsah: Požadavky norem systémů jakosti ve svařování EN ISO 3834 a výrobkových norem EN 1090 pro svařované ocelové konstrukce a EN...
1 900 Kč
Bleskové kurzy | 1 Giorno
Pagina 1 di 2   |   Pagine
Migliori centri di formazione