CourseForMe

PrivacyINFORMACE A SOUHLAS PRO POUŽITÍ OSOBNÍCH DAT VE SMYSLU ČLÁNKU 13, ZÁKONA Č. 196 Z ROKU 30.06.2003

Tato politika ochrany osobních údajů, jak uvádí zákon ze dne 30. června 2003 č. 196 v rámci „Zákoníku o ochraně osobních dat“, který je implementací nařízení Evropské unie v Itálii v této oblasti a definuje, jakým způsobem společnost Expert s.a.s. (dále jako CourseForMe) používá a chrání jakoukoliv informaci, která je zadána při používání těchto webových stránek.

CourseForMe zaručuje, že zpracování osobních dat prostřednictvím vlastní webové stránky na internetu bude probíhat v souladu se základními právy a svobodami, jakož i důstojností zainteresované osoby v souvislosti s důvěrností informací, s osobní identitou a právem na ochranu osobních dat.

MODALITA A ZPRACOVÁNÍ DAT

Zpracování osobních dat se uskuteční s garancí zabezpečení a důvěrnosti informací a pravděpodobně bude prováděno kromě ručních nástrojů i pomocí automatických nástrojů (jak počítačových, tak elektronických) uchování, řízení a předání daných dat. Osobní data budou zpracovávána v souladu se zákonem a dle zásad správnosti a shromažďována a registrována pro předem určené, výslovné a legální účely. Osobní data budou přesná, a pokud to bude nutné, budou aktualizována, uváděné údaje budou významné, úplné a ne nadbytečné vzhledem k dokončení zpracování, budou uchované ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby a po dobu ne delší než tu, která je potřebná pro dosažení cílů, pro které byla data shromážděna a následně zpracována.

ÚDAJE DOLOŽENÉ UŽIVATELEM DOBROVOLNĚ

CourseForMe shromažďuje osobní údaje a ostatní data, která jsou dobrovolně zadána do modulů pro registraci na webové stránky, jakož i postoupena způsobem volitelným a výslovným naší společnosti prostřednictvím elektronické pošty. Takové údaje se mohou týkat informací, které jsou nutné k poskytnutí služeb, požadovaných zainteresovanou osobou a/nebo ke kontaktování zainteresovaného (jméno, poštovní adresa, případné další osobní údaje zmíněné v oficiálním dopisu). Volitelné, výslovné a dobrovolné zaslání e-mailu na adresy uvedené na této stránce umožňuje následné získání adresy odesílatele nutné pro možnost odpovědět na žádosti, jakož i eventuálních dalších osobních dat uvedených v oficiálním dopisu nebo pro reklamní účely striktně se vztahující k těmto stránkám.

NAVIGAČNÍ DATA SHROMÁŽDĚNÁ POMOCÍ POUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ

Počítačové systémy a softwarové procedury potřebné pro fungování webové stránky CourseForme získávají v průběhu jejich běžného použití sérii osobních informací, jejichž přenos je výhradně za použití internetových komunikačních protokolů (například: IP adresa uživatele, URL požadovaných zdrojů, hodina požadavku nebo čas návštěvy, metoda používaná k předložení query serveru, velikost souborů obdržených při odpovědi na požadavek, numerický kód obsahující stav dat odpovědi ze serveru a jiný typ informací vztahující se k operačnímu systému a k počítačovému prostředí uživatele).

COOKIES

V průběhu navigace na webových stránkách CourseForMe budou shromažďovány takové informace, které umožní identifikovat Váš počítač nebo prohlížeč pomocí souborů zvaných „cookies“. „Cookies“ jsou zakódované textové řetězce, které mohou být archivovány ve Vašem počítači, aby později umožnily jeho rychlou identifikaci. Tyto v počítači připravené soubory cookies dovolují provést přizpůsobení internetových stránek, a zajistit tak uživateli snadnější navigaci a prostřednictvím kvantitativního ověření přístupů na různé webové stránky co nejlepší prezentaci těch informací, které jsou nejvíce požadovány. Cookies, které používáme my, neuloží osobní údaje, uloží jen a pouze IP adresu. Informace uložené v souborech cookies zůstanou anonymní od chvíle, kdy je identifikační číslo souboru cookie spojeno s osobními údaji poskytnutými uživateli. Vždy budete mít možnost vyžádat si deaktivaci souborů cookies pomocí změn nastavení Vašeho prohlížeče.

ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

CourseForMe shromažďuje potřebné osobní údaje svých uživatelů, aby bylo možné provádět autorizační postupy, udělovat oprávnění a přizpůsobovat přístupy k různým oblastem a souvztažným obsahům webových stránek společnosti. Mimoto CourseForMe získává potřebné údaje za účelem provedení přijatých smluvních závazků vůči zákazníkům. Provedení těchto závazků nutně znamená, že tato data budou přístupná zaměstnancům s provozními a obchodními funkcemi. Osobní a/nebo citlivá data dodaná nebo získaná v průběhu smluvního vztahu budou moci být komunikována v souladu s omezeními požadovaného výkonu: interním subjektům v rámci struktury CourseForMe, aby byli schopni splnit zadané příkazy co nejlépe; subjektům, které společnost CourseForMe jmenovala v souladu se zákonem č. 196/2003 a jeho novelami; externím subjektům struktury CourseForMe, které provádějí činnosti a využívají nástrojů, jež bezpodmínečně souvisí s našimi aktivitami a funkcemi, a jsou proto společností CourseForMe považováné za základní pro zajištění provádění svých úkolů. Případné citlivé informace mohou být zpracovávány také bez výslovného souhlasu zainteresované osoby v případech, pro které se uplatňuje článek 26 č. 4 zákona č. 196/2003. Taková data však nebudou předmětem šíření. Pro úplnost se uvádí, že v některých případech (které nejsou předmětem řízení těchto webových stránek) může autorita požadovat zprávy a informace dle článku 157 zákona č. 196/2003 pro kontrolu zpracování osobních dat. V takových případech je odpověď povinná, v případě opačném hrozí správní sankce. CourseForMe, jakožto „Vlastník“ těchto zpracování informuje, že příslušné údaje budou zpracovávány a používány výhradně k výše vyjmenovaným účelům.

VÝKON PRÁV

Zákazníci společnosti CourseForMe se mohou obrátit na Vlastníka a/nebo Odpovědnou osobu pro zpracování dat, aby mohli uplatnit svá práva tak, jak je specifikuje čl. 7 „Práva přístupu k osobním údajům a ostatním právům“ zákona č. 196/2003. Pro výkon těchto práv musí být podána žádost prostřednictvím následující e-mailové adresy: privacy@courseforme.com.

PRÁVO PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Pokud si více nepřejete dostávat zprávy od společnosti CourseForMe, vyzýváme Vás k použití zrušovacího odkazu, který se nachází na konci každého e-mailu, který Vám byl zaslán společností CourseForMe. Případně můžete kontaktovat klientský servis.

SEZNAM ODPOVĚDNÝCH OSOB PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazníci společnosti CourseForMe mohou požadovat podrobnosti o zpracování jejich osobních dat u Vlastníka a/nebo u Osoby odpovědné za údaje dle článku 7 „Práva přístupu k osobním údajům a ostatní práva“ zákona č. 196/2003.

SEZNAM ODPOVĚDNÝCH OSOB ZA ŘÍZENÍ OSOBNÍCH DAT

Povinná informace ve smyslu článku 13, písmene f, zákona č. 196/2003: Expert s.a.s.