CourseForMe

SEMIS spol. s r.o.

Jsme vzdělávací a poradenská agentura s více než dvacetiletou tradicí. Zaměřujeme se především na profesní vzdělávání dospělých. Specializujeme se na oblast marketingu a prodeje, celní problematiku, personální management a rozvoj psychosociálních dovedností. Vedle nabídky otevřených kurzů připravujeme i firemní kurzy na zakázku. Naši lektoři jsou uznávaní odborníci ve svých oborech a veškeré vzdělávání je prakticky orientováno.

|

Aggiornamenti Aggiornamenti

I nostri corsi

Corsi in evidenza

Celní deklarant

Celní předpisy EU a ČR Celní kodex EU Systémy třídění zboží a práce s celním sazebníkem, TARIC Deklarace celní hodnoty Celní preference a prokazování původu zboží Jednotný správní doklad Elektronická podání (e-Vývoz, e-Dovoz) Daně při vývozu a dovozu z hlediska intrakomunitárního obchodu
26 400 Kč

Dodací doložky INCOTERMS 2010

- dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničím obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě - důležité aspekty ddacích doložek INCOTERMS 2010 - balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod. - charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000 - vliv smluvních ujednání...
2 400 Kč

Marketing CIMA A

Úvod do marketingu Marketingové strategie Marketingové plánování Marketingové analýzy Segmentace a umísťování Náklady a kalkulace Základy finanční analýzy Produktová a sortimentní politika Cenová politika, řízení cen Distribuční politika Prodejní politika Marketingová komunikace Reklama Marketingový výzkum a jeho aplikace
28 800 Kč

INTRASTAT 2017

- definice vnitrounijního obchodu se zbožím a záladních pravidel jeho provádění - základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU - iNTRASTAT - pravidla vykazování pro INTRASTAT - vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím - postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží - pravidla pro provádění...
2 400 Kč

Marketing CIMA B

- marketingové plánování, cíle, strategie a taktika - marketingový výzkum a využití jeho výsledků - financování a podnikatelské strategie - specifika mezinárodního marketingu - brand management - retailing - CRM - integrovaná komunikace - případové studie
32 000 Kč

Mezinárodní přeprava zboží

- právní úprava přepravy zboží, a postavení přepravce, dopravce a zasílatele - mezinárodní přeprava zboží silniční - přepravní smlouva, práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost dopravce - mezinárodní přeprava zboží železniční - mezinárodní přeprava zboží letecká - mezinárodní přeprava zboží námořní - zasilatelská smlouva - práva a povinnosti zasilatele a příkazce - vztah dodací doložky INCOTERMS 2010...
2 400 Kč

Minimum celního deklaranta

Celní předpisy EU a ČR, Celní kodex EU - základní celní předpisy - celně schválená určení - celní režimy - původ zboží - celní hodnota - stanovení celního dluhu - celní přestupky a delikty Systém třídění TARIC, ČIT - celní sazebník a Integrovaný tarif - systémy třídění zboží - harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatura Celní agenda v praxi - pravidla vyplňování celních prohlášení pro...
6 900 Kč

Specialista marketingu

Základní principy marketingu Marketingový mix Marketingové prostředí Provádění marketingových analýz Marketingová strategie Marketingový výzkum a příprava podkladů Marketingový dotazník, jeho zpracování a prezentace
24 400 Kč

Celní preference a prokazování původu zboží

- základní právní úprava EU k problematice poskytování celních preferencí - struktura preferenčního systému EU - uplatňování preferencí v praxi - jednostranná preferenční opatření EU pro obchod s třetími zeměmi - stanovení a důkazy původu zboží - formuláře EUR1, FORM A, A. TR., prohlášení vývozce Výklad, praktická cvičení a příklady, diskuse a možnost konzultace.
4 100 Kč