CourseForMe

Podmínky používáníPRÁVNÍ POKYNY A INFORMACE A JEJICH PŘIJETÍ

CourseForMe se sídlem na adrese Via Lucio Libertini, 20, Terni, Itálie; s daňovým identifikačním číslem: 01277960553; (dále jen „CourseForMe”).

Tyto právní pokyny se vztahují na přístup na webové stránky www.CourseForMe.it (dále jen „Webové stránky“) a jejich použití. Tyto webové stránky dává k dispozici CourseForMe uživatelům internetu, kteří se zajímají o služby portálu CourseForMe a jeho obsah týkající se vzdělávání (dále jen „Uživatelé“). Tato webová stránka má za cíl podpořit vzdělávací služby pomocí webových stránek, internetu a jakéhokoli jiného informačního prostředku nebo existující komunikační služby. CourseForMe si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení měnit strukturu, úpravu a/nebo konfiguraci webové stránky, stejně jako část poskytovaných služeb nebo i veškeré služby a přidat nové služby. Použití webových stránek předpokládá úplné přijetí předpisů zahrnutých v tomto dokumentu ve verzi publikované společností CourseForMe a v okamžiku, ve kterém uživatel zahájí používání těchto webových stránek. Dále společnost CourseForMe Uživatelům oznamuje, že tyto Všeobecné podmínky používání mohou být změněny bez předchozího oznámení. V důsledku toho musí Uživatel pozorně nahlížet do tohoto dokumentu uvádějícím podmínky pokaždé, když hodlá používat tyto webové stránky a od okamžiku, kdy mohly změny na nich nastat. Použití některých nabízených služeb Uživateli prostřednictvím těchto webových stránek by mohlo být upraveno zvláštními specifickými podmínkami, které případ od případu nahrazují, doplňují nebo pozměňují současné Všeobecné podmínky používání. Proto Uživatel musí před používáním požadovaných služeb pozorně přečíst a přijmout i dané zvláštní a specifické podmínky.

PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH POUŽITÍ

Uživatel používá tyto webové stránky a služby, které jejich prostřednictvím může využívat svědomitě, v úplném souladu se zákonem, mravně a v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami používání a s patřičným respektem k ostatním uživatelům. Je výslovně zakázáno použití těchto webových stránek pro jakékoliv jiné účely než pro ty, které jsou zde specifikovány. V této souvislosti se Uživatel výslovně vzdává používání materiálů a informací obsažených na těchto webových stránkách pro nezákonné účely a účely výslovně zakázané těmito Všeobecnými podmínkami používání a dalšími zvláštními podmínkami, které mohou být případně dále specifikovány, nebo pro účely, které mají za následek nesoulad s právními normami a se zájmy společnosti CourseForMe, jejích členů a/nebo třetích osob. A vůči těmto zmíněným subjektům se bude muset zodpovídat v případě ohrožování nebo nedodržování závazků, a/nebo když z jakéhokoliv důvodu (včetně zavedení nebo rozšíření počítačových virů) poškodí, zapříčiní poruchu, přetíží, zhorší nebo omezí normální používání materiálů a informací obsažených na této webové stránce, v počítačových systémech nebo v dokumentech, souborech a v každém jiném přítomném obsahu v jakémkoliv druhu počítačového mechanismu (hacking) společnosti CourseForMe, jejích členů a jakéhokoliv uživatele této webové stránky. Obecně platí, že poskytování služeb nevyžaduje žádné poplatky nebo předchozí registrace ze strany uživatelů. Přesto však společnost CourseForMe poskytuje některé služby jen po předchozím vyplnění odpovídajícího formuláře Uživatelem, který musí zadat své uživatelské jméno (e-mail) a heslo, které se zavazuje uchovávat s náležitou svědomitostí. Společnost CourseForMe Uživateli vybraná pověření k přístupu přidělí vždy, pokud již nebyly v minulosti vybrány jiným Uživatelem. Použití hesla je osobní a nepřevoditelné a není dovoleno ho postupovat třetím osobám, a to ani přechodně. V této souvislosti je tedy povinnost Uživatele, aby přijal nezbytná opatření k ochraně zvoleného hesla a zamezil jeho použití třetími osobami. Z tohoto vyplývá, že Uživatel je jediným zodpovědným za používání svého hesla a v této otázce se společnost CourseForMe jakékoliv zodpovědnosti zříká. V případě, že by měl Uživatel podezření nebo zjistil, že jeho heslo používá někdo třetí, bude o tom muset společnost CourseForMe informovat, a to v co nejkratším možném čase. Výše zmíněná registrace bude provedena v jasně stanovené formě v rámci té samé služby nebo v rámci zvláštních podmínek, které ji případně mohou upravovat. Veškeré Uživatelem poskytnuté informace prostřednictvím služeb musí být pravdivé. V tomto ohledu tedy Uživatel zaručuje autentičnost veškerých uváděných dat v průběhu vyplňování formulářů potřebných pro aktivaci služeb. Stejně tak je zodpovědnost Uživatele udržovat veškeré poskytované informace společnosti CourseForMe aktualizované tak, aby neustále odpovídaly skutečné situaci Uživatele. V každém případě bude Uživatel jediným odpovědným za nesprávná tvrzení nebo uskutečněné nepřesnosti a za z tohoto důvodu vzniklé škody pro společnost CourseForMe nebo uživatele. V souladu s politikou anti-spam společnosti CourseForMe se Uživatel zavazuje, že se zdrží používání a získávání dat z dostupných distribučních seznamů na informačních stránkách a zahrnutých ve službách poskytovaných těmito webovými stránkami za účelem provádění propagací a reklam a zároveň se zavazuje se zdržet posílání obchodních sdělení jakéhokoliv typu a prostřednictvím jakéhokoliv prostředku, pokud k tomu není předběžně společností CourseForMe a/nebo zainteresovanými osobami oprávněn. Uživatel, který úmyslně nebo z nedbalosti nesplní některou z výše uvedených povinností, bude nést odpovědnost za způsobené škody.

VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Není-li jinak výslovně uvedeno ve Všeobecných podmínkách používání a ve zbývajícím rámci pravidel těchto webových stránek, společnost CourseForMe se zříká odpovědnosti za jakékoli škody vzniklé z důvodu nedostatku přesnosti, úplnosti nebo aktualizace, z chyb nebo vynechání informací a služeb na těchto webových stránkách nebo v jiných obsazích, ke kterým je možné se dostat; nepřijímá žádné další povinnosti nebo závazky ověřování nebo hlídání obsahů a informací. Navíc CourseForMe neručí za dostupnost, návaznost nebo za poruchy provozu webových stránek, a proto v maximálním rozsahu povoleném platným právem odmítá veškerou odpovědnost za škody jakékoliv povahy, způsobené nedostatkem dostupnosti a kontinuity fungování webových stránek a služeb, které jsou pomocí nich poskytovány, stejně jako za chyby v přístupu k různým webovým stránkám nebo k těm, jejichž prostřednictvím jsou poskytovány dané služby. CourseForMe odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoli škody vyplývající ze služeb poskytnutých třetími stranami prostřednictvím této webové stránky a těch poskytnutých pomocí prostředků aktivovaných třetími stranami k řízení žádostí služeb ve skutečnosti charakteru vysvětlujícího, ale neúplného: činnosti nekalé soutěže a ilegální reklamy vyplývající ze služeb poskytovaných třetími stranami prostřednictvím webových stránek, stejně jako za nedostatek pravdivosti, přesnosti, úplnosti, za poruchy, vady, vhodnosti a/nebo za aktualizaci obsahů předaných, šířených, uložených, podaných k dispozici nebo zpřístupněných prostřednictvím služeb poskytovaných třetími stranami přes tyto webové stránky.

ZÁVAZKY PŘI ZVĚŘEJŇOVÁNÍ NÁZORŮ, OBSAHŮ A/NEBO OZNÁMENÍ V RÁMCI WEBOVÝCH STRÁNEK COURSEFORME

Požadovaná data, ať už údaje při registraci uživatele nebo údaje uváděné při zadávání kurzů, center, názorů, recenzí, oznámení a/nebo jiných obsahů musí obsahovat pravdivé informace. Zveřejněné kurzy musí obsahovat údaje, které jsou v souladu s platnými normami, respektují práva duševního vlastnictví a požadavky a podmínky kvality stanovené společností CourseForMe.
Je zcela zakázáno publikovat na stránkách CourseForMe kurzy, které:

  1. by mohly poškodit dobré jméno a pověst společnosti a stránek CourseForMe
  2. mohou být nezákonného charakteru podle národní, komunitární a/nebo mezinárodní legislativy a/nebo se zabývají činnostmi pravděpodobně nezákonnými a/nebo v rozporu s principy dobré víry
  3. obsahují informace, které lze považovat za trestný čin, jako jsou pomluvy, výhružky, urážky nebo jakýkoliv jiný typ činů, které jsou popsány v trestním zákoně nebo takové které podporují klepy nebo senzacechtivosti
  4. používají obscénní jazyk a/nebo vulgární výrazy
  5. útočí na základní práva jednotlivce, snaží se odhalit nebo zneužít slabé stránky uživatele, nerespektují společenskou etiketu, jsou dotěrné nebo mohou způsobit negativní názory u našich uživatelů nebo třetích osob
  6. útočí na náboženské víry nebo politická vyznání nebo je zesměšňují
  7. jsou v rozporu s principy zákonnosti, poctivosti, zodpovědnosti, ochrany lidských práv a ochrany veřejného pořádku, ochrany dětí, soukromí, spotřebitele a s normami práva duševního a průmyslového vlastnictví

Kromě toho se společnost CourseForMe rozhodla v zájmu udržení svého definovaného vydavatelského zaměření a z důvodu předchozích negativních zkušeností dobrovolně odmítnout zveřejňování obsahů, jejichž tématika není shodná s tou, které se věnují tyto webové stránky. CourseForMe nebude zveřejňovat kurzy následujících předmětů, aniž by tím chtěla hodnotit nebo zpochybňovat profesionalitu center a lektorů, které takové kurzy vedou:

  1. s obsahy majícími erotickou, sexuální nebo pornografickou tématiku (včetně sexuologie)
  2. týkající se paranormálních nebo podobných věd

CourseForMe si vyhrazuje právo odmítnout kurzy, názory, oznámení a jiné obsahy v případě, že nezaručují dle názoru společnosti CourseForMe určitý stupeň profesionality, kvality, bezpečnosti a dostatek kreditu k tomu, aby mohly být zařazeny na tyto webové stránky. Důsledkem toho si společnost CourseForMe vyhrazuje právo moci měnit a/nebo vyřadit ty obsahy publikované na svých webových stránkách, které nedosahují kvalitativních principů, které společnost CourseForMe vyznává, a to bez předchozího oznámení. Stejně tak si společnost CourseForMe vyhrazuje právo k vyřazení všech komentářů a příspěvků, které by mohly ohrožovat důstojnost osob, které jsou diskriminující, xenofobní, rasistické, pornografické, které útočí na mládí a dětství nebo na veřejný pořádek a bezpečnost nebo které jsou dle názoru společnosti nevhodné k publikaci. V každém případě však společnost CourseForMe nenese odpovědnost za žádné názory, které uživatelé projevili prostřednictvím jakýchkoli nástrojů účasti. CourseForMe nemůže jednotlivě ověřovat veškerý obsah a zveřejněné názory, a nemůže za to tedy nést zodpovědnost. Pravidelně však jsou názory a obsahy přítomné na webových stránkách kontrolovány, aby byly zajištěny principy kvality společnosti CourseForMe a normy zde uvedené. Pokud Uživatel objeví na webových stránkách obsah či kurzy, které jsou nevhodné, prosíme, aby společnost CourseForMe kontaktoval na této e-mailové adrese, která je věnována klientské asistenci: info@CourseForMe.com

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ NÁLEŽÍCÍ COURSEFORME.IT

Texty, designové návrhy, obrázky, datové báze, loga, struktury, značky a jiné prvky těchto webových stránek jsou majetkem společnosti COURSEFORME nebo třetích stran, které společnosti COURSEFORME postoupily práva užívání vlastní takovým právům průmyslového a duševního vlastnictví v oblasti prezentace služeb, které se rozvíjejí prostřednictvím webových stránek. Stejně tak jsou tato práva chráněna zákony a mezinárodními smlouvami z oblasti duševního a průmyslového vlastnictví. Jakákoliv reprodukce, přenos, úprava, překlad, změna, komunikace veřejnosti nebo jakékoliv jiné užití celého nebo částečného obsahu těchto webových stránek provedené jakýmkoli způsobem nebo za pomocí jakéhokoliv prostředku, elektronického, mechanického nebo jiného jsou přísně zakázány, kromě případů, kdy k takovým činnostem byla vydána výslovná předchozí autorizace osobám zaregistrovaným v rámci COURSEFORME nebo držitelům výše uvedených práv, kteří jsou třetí stranou. Jakékoliv porušení takových práv může vést k soudním řízením nebo k občanským nebo trestním sporům. Přítomnost jakéhokoli textu, designového návrhu, obrázku, datové báze, loga, struktury, značky nebo jiného elementu práva průmyslového vlastnictví třetích osob na těchto webových stránkách neznamená postoupení vlastnictví těchto elementů na společnost COURSEFORME. Legitimita práv duševního nebo průmyslového vlastnictví odpovídající obsahům zadaných Uživateli spadá do jejich výhradní odpovědnosti. Z důvodu ochrany práv duševního vlastnictví v případě, že jakýkoli Uživatel nebo třetí osoba bude mít dojem, že bylo uskutečněno ohrožení jeho zákonných práv v souvislosti s uveřejněním svého obsahu na těchto webových stránkách, musí tuto skutečnost oznámit kontaktováním společnosti CourseForMe prostřednictvím oddělení zvaného Customer Service nebo poštou na adrese:

CourseForMe s.r.l.
Via Fratini, 43
05100 – TERNI
Italy